Werkkapitaalfinanciering

Werkkapitaal is het geld dat vrij gespendeerd kan worden in een onderneming. Soms is het nodig het werkkapitaal uit te breiden, hiervoor is werkkapitaalfinanciering een geschikte oplossing.

Start de aanvraag

Wat is werkkapitaal?

Werkkapitaal is het kapitaal in een onderneming dat “vrij” gespendeerd kan worden. In wezen is dit het verschil tussen de vlottende activa (bezittingen) en vlottende passiva (schulden) van de onderneming. Onder de vlottende activa vallen debiteuren, voorraden en liquide middelen. Onder vlottende passiva vallen crediteuren en andere soorten kortlopende schulden.

Hoe bereken je werkkapitaal?

Het werkkapitaal kun je berekenen door de vlottende passiva af te trekken van de vlottende activa. De vlottende activa bestaan uit contanten (liquide middelen) en andere activa die eventueel snel in contanten omgezet kunnen worden (debiteuren en voorraad). De vlottende passiva omvatten de crediteuren en andere uitstaande schulden die binnen een jaar afbetaald moeten worden. Hier vallen dus geen langetermijnfinancieringen onder.

Deze berekening laat dus in wezen zien over hoeveel cash een onderneming op de korte termijn zou kunnen beschikken.

Een voorbeeldberekening

Jos heeft een garagebedrijf en is op zoek naar aanvullende financiering. Hij wil hiervoor eerst weten wat zijn huidige werkkapitaal bedraagt, het bedrag dat zijn bedrijf veilig kan spenderen.

 • Het garagebedrijf heeft €100.000 op de bank staan

 • Jos heeft een onderdelenvoorraad ter waarde van €80.000

 • Klanten met uitstaande rekeningen zijn Jos in totaal €40.000 verschuldigd

 • Jos heeft uitstaande facturen bij leveranciers ter waarde van €50.000

 • Daarnaast heeft hij enkele uitstaande belastingfacturen van in totaal €6.000

De vlottende activa bedragen €100.000 + €80.000 + €40.000 = €220.000

De vlottende passiva bedragen €50.000 + €6.000 = €56.000

Het werkkapitaal bedraagt €220.000 - €56.000 = €164.000

Waarom is werkkapitaal belangrijk?

Het werkkapitaal in een onderneming is bedoeld om aan de dagelijkse verplichtingen te kunnen voldoen, zoals het betalen van rekeningen, het inkopen van voorraad en het uitkeren van salarissen.

Een goede balans in het werkkapitaal is ontzettend belangrijk. Is het werkkapitaal te laag, dan komt de liquiditeit van de onderneming in gevaar. Op de lange termijn kan dit zelfs risico op een faillissement geven. Maar is het werkkapitaal te hoog, dan zit er teveel geld vast in de onderneming, bijvoorbeeld in voorraden of debiteuren. Ook dit kan een risico vormen, want het kan altijd blijken dat een voorraad niet verkoopbaar is of dat er betalingsproblemen met debiteuren zijn.

Daarom moet je als ondernemer streven naar een gezond werkkapitaal, waarbij je comfortabel aan kortlopende betalingsverplichtingen kunt voldoen en niet teveel kapitaal vastzet in je onderneming.

Werkkapitaal versus cashflow

Met het begrip cashflow bedoelen we de in- en uitgaande geldstromen van een onderneming over een bepaalde periode. Letterlijk vertaald betekent het kasstroom: het verschil tussen het geld dat je uitgeeft en het geld dat er binnen komt. Werkkapitaal is breder dan enkel deze geldstroom, omdat we hier rekenen met de volledige vlottende activa en passiva, inclusief geld dat vastzit in debiteuren en voorraad.

Wat is werkkapitaalfinanciering?

Werkkapitaalfinanciering is een manier om het werkkapitaal van een onderneming (tijdelijk) te verruimen door middel van een kortlopend zakelijk krediet of een andere kortlopende financieringsvorm.

Bedrijven trekken werkkapitaalfinanciering aan voor verschillende redenen. Het kan enerzijds worden ingezet om een tijdelijk liquiditeitstekort op te vangen, bijvoorbeeld bij bedrijven die vaak te maken hebben met seizoensfluctuaties. Anderzijds wordt het vaak ingezet voor groeiprojecten, zoals het lanceren van een nieuwe propositie, het betreden van een nieuwe markt of het realiseren van een grote investering. Investeringen die gedaan worden met behulp van werkkapitaalfinanciering worden doorgaans op de korte tot middellange termijn terugverdiend.

Welke vormen van werkkapitaalfinanciering zijn er?

Er zijn veel verschillende financieringsvormen die onder werkkapitaalfinanciering vallen. Bepaalde financieringsvormen zijn expliciet ontworpen om het werkkapitaal te verruimen. Andere vormen spelen zeer specifiek in op bepaalde behoeften, zoals debiteurenfinanciering, voorraadfinanciering of overbruggingskrediet.

Hieronder lichten we een aantal veelgebruikte vormen van werkkapitaalfinanciering toe.

 • Werkkapitaal leningen

Leningen speciaal voor het verruimen van werkkapitaal zijn over het algemeen bedoeld om kansen op de korte of middellange termijn aan te grijpen. Het maximale financieringsbedrag is afhankelijk van meerdere factoren rondom je bedrijfsprofiel.

Voor het afsluiten van een lening met zekerheden zijn bedrijfsactiva vereist. Daarbij zal het maximale bedrag voor een lening afhangen van de beschikbare activa. Bij onverzekerde leningen wordt vaker getoetst op historische bedrijfsprestaties en is een aantoonbaar track record dus belangrijk. In sommige gevallen vereist een kredietverstrekker een persoonlijke garantstelling bij het afsluiten van een onverzekerde lening.

 • Rekening-courantkrediet

Een rekening-courantkrediet biedt in feite de mogelijkheid tot roodstand op de zakelijke bankrekening. Over deze roodstand betaal je rente aan de kredietverstrekker. Van oudsher is het rekening-courantkrediet een veelgebruikte vorm van werkkapitaalfinanciering voor bedrijven in allerlei sectoren.

Vandaag de dag is het verkrijgen van dit type krediet bij een bank echter geen zekerheid meer. Omdat het in feite een vorm van onverzekerd krediet is, komt er veel risico bij de bank te liggen. Wil je toch graag een rekening-courantkrediet aanvragen, dan is een sterke handelsgeschiedenis in ieder geval een pré.

 • Doorlopend krediet

Net als bij courantkrediet, biedt een doorlopend bedrijfskrediet je een vooraf goedgekeurde kredietfaciliteit die je kunt gebruiken wanneer dat nodig is. Maar het belangrijkste verschil is dat er met een doorlopend krediet geen specifieke bankrekening bij de betreffende aanbieder vereist is. Je kunt dus het geld zelf inzetten waar nodig.

Het grootste voordeel van een doorlopend krediet is dat je bij veel aanbieders enkel rente betaalt over openstaande bedragen. Dat betekent dat je het krediet wekenlang onaangeraakt kunt laten, maar er wanneer nodig direct een opname uit kunt doen. Dat maakt een doorlopend krediet een goede buffer.

 • Factoring

Voor bedrijven die geregeld B2B-facturen uitschrijven, is factoring een goede vorm van werkkapitaalfinanciering. Een factoringmaatschappij koopt als het ware jouw facturen van je over en betaalt hiervan een deel direct aan jou uit. Zo kun je één of meerdere facturen laten financieren, of je gehele debiteurenbestand overdragen.

Hoewel factoring een goede manier is om op korte termijn werkkapitaal beschikbaar te stellen, wordt het bedrag dat je leent (per definitie) beperkt door de waarde die je nog verschuldigd bent via klantfacturen. Daarmee is factoring geen geschikte oplossing voor lange termijn financieringsdoelen.

 • Handelsfinanciering en supply chain financiering

Handelsfinanciering en supply chain financiering werken op dezelfde manier als factuurfinanciering (factoring). Beiden zijn vormen van werkkapitaalfinanciering en ideaal voor bedrijven die zich richten op fysieke aandelen in plaats van geleverde diensten.

Supply chain financiering is voor beide partijen een voordelige overeenkomst gebaseerd op de kredietwaardigheid van kopers. Hierbij kan de koper de betaling langer uitstellen, terwijl de leverancier de betaling direct van de kredietgever ontvangt (de betalingsvertraging wordt namelijk gedragen door de kredietgever in plaats van door de leverancier zelf).

Handelsfinanciering – de naam zegt het al – is een (complexere) vorm van financiering die internationale handel faciliteert. Dit gaat vaak gepaard met bepaalde regelingen zoals vooruitbetaling voor de verzending van goederen van buitenlandse partners en fabrikanten.

 • Herfinanciering van vaste activa

Wanneer je niet onvoldoende middelen hebt voor een onverzekerde lening, maar je beschikt wel over waardevolle bedrijfsactiva (assets), dan je deze inzetten voor het verruimen van je werkkapitaal.

Het herfinancieren van activa is gebaseerd op waardevolle activa in het bedrijf. Je hoeft hierbij meestal geen persoonlijke garantie te verstrekken of je eigen woning te betrekken in de financiering. Net als bij factuurfinanciering hangt het bedrag dat je kunt lenen af van de waarde van de activa die worden ingezet om de financiering te dekken.

 • Voorschot contant geld

Als je bedrijf betalingen accepteert van klanten die betaalautomaten gebruiken, is een cashvoorschot voor verkopers een handige manier om je werkkapitaal te verhogen. De naam zegt het eigenlijk al; deze vorm van financiering is simpelweg een voorschot in contanten voor verkopers - wat betekent dat ondernemers in bijvoorbeeld de retail en horeca in aanmerking komen voor deze vorm van financieren.

Het voorschot dat je ontvangt wordt meestal uitgedrukt in een percentage van je gemiddelde maandelijkse debet- of creditcard opbrengst (bijvoorbeeld 120% van een gemiddelde maand). En technisch gezien wordt over de terugbetalingen ook een percentage van de toekomstige kaartomzet berekend. Dat betekent dat terugbetalingen relatief weinig kopzorgen opleveren, aangezien ze al direct bij binnenkomst worden afgehandeld.

 • Fiscale rekening financiering

Wanneer je een belastingaanslag hebt die je werkkapitaal onder druk zet, is er financiering beschikbaar die specifiek ontworpen is voor het betalen van bedrijfsbelasting. Als je een lening voor je belastingaanslag krijgt, kun je de kosten over 3-12 maanden spreiden, zodat je wat meer beweegruimte creëert en geld beschikbaar houdt voor andere zaken in je bedrijf.

Ben je op zoek naar werkkapitaalfinanciering maar zie je door de bomen het bos niet meer? Ons team helpt je graag bij het vergelijken van je mogelijkheden.

BEKIJK DE MOGELIJKHEDEN