Bedrijfskrediet

Een bedrijfskrediet is een vorm van zakelijke financiering, die bedrijven toegang geeft tot een kredietfaciliteit waaruit opnames gedaan kunnen worden. Over het opgenomen gedeelte wordt rente betaald aan de kredietverstrekker.

Bedrijfskrediet vergelijken

Wat is bedrijfskrediet?

Bedrijfskrediet, ook wel flexibel krediet, is een vorm van zakelijke financiering. Het biedt ondernemers toegang tot een kredietfaciliteit met een vooraf bepaalde looptijd en een maximumbedrag. Afhankelijk van de voorwaarden van de kredietverstrekker mag dit bedrag ofwel in één keer, ofwel in gedeelten worden opgenomen. Over de opgenomen delen wordt rente afgedragen aan de kredietverstrekker.

Een opname uit een kredietfaciliteit kan eigenlijk gezien worden als een reguliere lening. Zodra de opname heeft plaatsgevonden, gaat namelijk de aflosperiode voor de lening van start. De onderneming start met het betalen van de aflostermijnen, bestaande uit rente en aflossingen. Net als bij een reguliere lening.

Wel kan het zo zijn dat een kredietverstrekker kosten in rekening bent voor krediet dat niet wordt opgenomen, in de vorm van een maandelijkse premie. Je betaalt als onderneming dan als het ware voor de bereidheid van de kredietverstrekker om het krediet voor jou beschikbaar te houden.

Wat kost een bedrijfskrediet?

De totale kosten voor een bedrijfskrediet bestaan uit meerdere factoren. De belangrijkste componenten van het kostenplaatje zijn aflossing en rente die je betaalt over het opgenomen geld. Daarnaast kunnen kredietverstrekkers overige kosten rekenen. Denk aan een afsluitprovisie, servicekosten of een bereidstellingsprovisie.

Rentepercentages voor bedrijfskrediet

Rentepercentages kunnen sterk uiteenlopen per financier. Daarnaast hangt de rente vaak ook samen met de financiële gezondheid van je ondernemingen. Een onderneming die nog maar kort actief is, een groot concentratierisico heeft en weinig handelshistorie, kan een hoger rentepercentage krijgen dan een volwassen onderneming met een divers klantportfolio en een langere handelshistorie.

Tot slot kan er verschil zitten in de manier waarop een financier zijn rentepercentages communiceert. Staat er bijvoorbeeld een rente op maandbasis, dan kan het verstandig zijn deze door te berekenen op jaarbasis. Zo heb je als ondernemer inzicht in de totale jaarlijkse kosten die je maakt.

Overige kosten

Naast rente is er een aantal andere kostenposten waar je rekening mee moet houden bij het afsluiten van een bedrijfskrediet. Afhankelijk van de voorwaarden van de kredietverstrekker, kunnen er kosten in rekening gebracht worden zoals:

  • Afsluitprovisie: een vaste, eenmalige vergoeding, vaak een percentage van het goedgekeurde kredietbedrag

  • Servicekosten: om de gemaakte kosten aan de kant van de financier te dekken

  • Maandelijkse premie (bereidstellingsprovisie): een provisie die door de kredietverstrekker gerekend wordt voor het ‘vasthouden’ van jouw goedgekeurde kredietbedrag

  • Vervroegde aflossingspremie: sommige financiers brengen een premie in rekening indien je de financiering eerder dan de afgesproken looptijd wil aflossen. Dit hoeft niet nadelig te zijn, want vaak betaal je voor slechts een deel van de looptijd de afgesproken rente, waar je normaliter dus gedurende de hele looptijd zou betalen.

Een goede manier om de kosten bij verschillende kredietverstrekkers te vergelijken, is middels de Annual Percentage Rate (APR). Dit percentage geeft de kosten voor de gehele looptijd van een financiering weer voor 1 jaar. Je berekent hierin dus alle kosten door: rente, aflossing en overige kosten. Let op: het berekenen van de APR heeft vooral nut indien je verwacht een financiering voor één of meerdere jaren te gebruiken. Het is dan immers handig om te weten wat de kosten op jaarbasis zullen zijn. Verwacht je een financiering voor minder dan een jaar te gebruiken? Dan kun je prima met de maandelijkse rentepercentages werken en hoef je niet de kosten voor een heel jaar uit te rekenen.

Kom ik in aanmerking voor een bedrijfskrediet?

De voorwaarden en criteria voor een bedrijfskrediet verschillen per financier en per financieel product. Zo kan de ene kredietverstrekker bijvoorbeeld alleen volwassen ondernemingen financieren, maar een ander specialiseert zich juist in starters.

Er zijn wel enkele richtlijnen die je doorgaans kunt aanhouden wanneer je je oriënteert op een bedrijfskrediet. Tijdens de pre-kwalificatie wordt doorgaans rekening gehouden met:

Handelshistorie

Om een inschatting te maken van de in- en uitstroom van kapitaal binnen je onderneming, wil een kredietverstrekker graag inzicht in je handelshistorie. Het aantal transacties, maar ook de spreiding van klanten in je portfolio, is daarbij belangrijk.

Bedrijfsresultaten

Een kredietverstrekker moet voldoende bewijs zien voor het feit dat jij een lening kunt terugbetalen. Er moet daarom voldoende omzet gedraaid worden, en/of winst behaald worden, om aan de betalingsverplichtingen te kunnen voldoen.

Eigen vermogen

Doorgaans wil een kredietverstrekker een positief eigen vermogen zien. Een negatief eigen vermogen is niet direct reden voor afwijzing, echter, er moet dan een aantoonbare positieve trend zichtbaar zijn.

Jaarcijfers

De cijfers van het afgelopen jaar zijn vaak een goede eerste indicatie voor de financiële gezondheid van je onderneming. Een kredietverstrekker kijkt minimaal naar deze cijfers in de eerste analysefase.

Uitstaande schulden

Een onderneming kan gezonde resultaten laten zien, maar dit is niet altijd een indicatie voor voldoende afloscapaciteit. Een financier kijkt naar overige uitstaande schulden om een inschatting te maken van de lasten die je daarvoor draagt.

Kredietwaardigheid

Voor een kredietanalyse raadpleegt een financier altijd verschillende kredietbureaus, zoals het BKR, om inzicht te krijgen in je betaalgedrag. Een negatieve BKR-registratie is doorgaans een alarmsignaal voor een kredietverstrekker.

Vestigingsplaats

Voor veel financiers is het een harde eis dat je onderneming in Nederland gevestigd is, met Nederlandse DGA’s. De reden hiervoor is dat Nederlandse instellingen geen inzicht hebben in de operaties van buitenlandse bedrijven. Dit vormt een te groot risico voor de kredietverstrekker.

Gevraagd kredietbedrag

Een van de eerste dingen waar een financier naar kijkt, is het kredietbedrag dat je hebt aangevraagd. Allereerst moet dit zich binnen de capaciteit van de financier bevinden. Daarnaast mag het gevraagde bedrag niet te hoog zijn in verhouding tot je jaaromzet, omdat dit teveel druk op het werkkapitaal kan geven.

De bovenstaande punten zijn slechts een indicatie van alle factoren waarmee een kredietverstrekker rekening houdt. Het gaat er, in het algemeen, om dat de financier inzicht krijgt in de financiële gezondheid en kredietwaardigheid van jouw onderneming.

Bedrijfskrediet voor starters

De hierboven beschreven punten zijn enigszins gericht op gevestigde ondernemingen met een aantoonbaar track record. Echter, er zijn kredietverstrekkers die zich specialiseren in bedrijfskrediet voor starters. Deze producten, en de bijbehorende voorwaarden, zien er anders uit dan bedrijfskredieten voor volwassen ondernemingen. Bekijk voor meer informatie ook deze pagina over starterskrediet.

Customer image - Factory 45

Customer image - Factory 45

Bedrijfskrediet met BKR-registratie

Een verslechterde kredietwaardigheid zal het, bij de meeste kredietverstrekkers, lastiger maken een financiering af te sluiten. Het is echter niet onmogelijk.

Een negatieve BKR-registratie is in de meeste gevallen een no go voor kredietverstrekkers. Echter, de meeste ondernemingen hebben wel uitstaande schulden die bij het BKR bekend zijn. Dit hoeft geen probleem te zijn, zolang je betaalgedrag altijd in orde is geweest.

Een andere no go voor

kredietverstrekkers is een lopend faillissement. Een financier kan immers niet zeker weten dat je een krediet niet gebruikt voor het oplossen van een faillissement. Heb je in de afgelopen jaren een onderneming gehad die failliet is gegaan? En is het faillissement nog niet volledig afgehandeld? Dan kan het lastig worden een financiering af te sluiten. De meeste financiers zullen een doorstart ook niet kunnen financieren. Indien het faillissement is afgehandeld en je nieuwe onderneming is winstgevend, dan is de kans echter groot dat je weer in aanmerking komt voor een nieuw bedrijfskrediet.

Over het algemeen proberen kredietverstrekkers zoveel mogelijk risico te vermijden. Is jouw BKR-situatie niet helemaal gezond? Dan is de kans aanwezig dat je dit extra risico moet afdekken, bijvoorbeeld door een borgstelling of persoonlijke garantie af te geven.

Bedrijfskrediet met onderpand en persoonlijke garantie

Bedrijfskrediet kan zowel mét als zonder zekerheden verstrekt worden. Er zitten enkele verschillen tussen verzekerde en onverzekerde kredieten.

Bedrijfskrediet met onderpand

Voor een verzekerd krediet vraagt de kredietverstrekker meestal een onderpand. Dit kan daadwerkelijk een pand zijn, maar je kunt ook andere bedrijfseigendommen als onderpand afgeven, zoals machines, voertuigen, voorraden of debiteuren. Het verschilt per kredietverstrekker welke bedrijfsmiddelen geaccepteerd worden als onderpand.

Een voordeel van bedrijfskredieten met onderpand, is dat het rentepercentage mogelijk lager uitvalt dan bij een bedrijfskrediet zonder onderpand. Dit komt omdat het risico voor de financier lager is; zij kan immers beslag leggen op het onderpand indien er niet aan de betalingsverplichtingen wordt voldaan. Bij een onverzekerd krediet wordt het risico voor de financier dan vaak wel doorberekend in het rentepercentage.

Bedrijfskrediet zonder onderpand

Voor een onverzekerd krediet is geen onderpand vereist. Onverzekerde kredieten vormen meer risico voor de financier, waardoor criteria vaak strenger zijn. Ook kunnen rentepercentages hierdoor hoger uitvallen.

Bij een krediet zonder onderpand kan het wel zo zijn dat een financier vraagt om een persoonlijke borgstelling. Dit houdt in dat de DGA (of meerdere DGA’s) zich met zijn privévermogen aansprakelijk stelt voor het terugbetalen van de lening. De kredietverstrekker heeft dan dus hoe dan ook de garantie dat aan de aflosplicht wordt voldaan.

Het nadeel hiervan is dat het een ondernemer d

us privé aansprakelijk kan stellen. Het voordeel is dat een onderpand niet vereist is, wat prettig is als je geen onderpand wil of kan vergeven.

Bedrijfskrediet aanvragen

Tegenwoordig is een bedrijfskrediet heel eenvoudig online aan te vragen. Je moet echter wel een idee hebben van het soort bedrijfskrediet en de verstrekker bij wie je het krediet wil aanvragen. Er is zowel bancair krediet beschikbaar als alternatieve (non-bancaire) zakelijke financiering.

Bancair krediet

Bancaire of traditionele financiering was tot enkele jaren geleden voor veel bedrijven een default optie. Het eerste bedrijfskrediet werd doorgaans bij de (huis)bank afgesloten. Nog steeds verstrekken alle grootbanken zakelijk krediet, en vaak ook tegen de scherpste rentes.

Echter, sinds de kredietcrisis zijn de eisen voor bancaire financiering behoorlijk aangescherpt. Banken willen minimaal een sterke balans, een aanzienlijke borgstelling en een zekere handelsgeschiedenis zien. Hierdoor komen minder bedrijven, zeker mkb-ondernemingen, in aanmerking voor bancaire financiering.

Dat wil niet zeggen dat het onmogelijk is een krediet af te sluiten bij de bank. Houd er echter wel rekening mee dat je onderneming wellicht (nog) niet in aanmerking komt.

Alternatieve financiering

In de jaren na de financiële crisis is het aantal alternatieve (non-bancaire) financiers op de markt sterk gegroeid. De kans is groter dat je in aanmerking komt bij een non-bancaire kredietverstrekker, omdat deze veel meer in niches opereren.

Bedrijfskrediet bij een alternatieve financier zal net iets meer kosten dan bij een grootbank. Het voordeel van alternatieve financiers is wel dat ze stukken sneller werken dan banken en soms al binnen enkele uren terugkoppeling kunnen geven. Ook specialiseren ze zich vaak in een bepaald product, waardoor ze veel meer maatwerk kunnen bieden. Oriënteer je daarom ook zeker op bedrijfskrediet van alternatieve financiers.

Houd, bij het aanvragen van een bedrijfskrediet, altijd rekening met het volledige kostenplaatje. Twijfel je over het product of de aanbieder die bij jou past? Laat je dan adviseren en/of begeleiden door een intermediair.

Wil je vandaag nog beginnen? Klik dan hieronder op ‘Bekijk de mogelijkheden’. Wij vergelijken binnen enkele minuten meer dan 20 kredietverstrekkers met elkaar. Onze Business Finance Specialisten begeleiden iedere aanvraag van begin tot eind.

BEKIJK JE MOGELIJKHEDEN