Education

Fintech woordenboek: alle financiële termen op een rijtje

May 5, 2021

Altijd een financieel woordenboek bij de hand met dit overzicht van termen binnen de fintech-industrie. Van Accountant tot Zwaar materieel: blijf op de hoogte van de belangrijkste financiële terminologie!

hero financieel woordenboek
Table of contents

Accountant

Een accountant controleert de financiële administratie van bedrijven. Een belangrijke taak van accountants is het opstellen van jaarcijfers en andere financiële documentatie. Accountants hebben hiernaast een grote adviserende rol.

Achtergestelde lening

De verstrekker van een achtergestelde lening komt, in het geval van een faillissement, als schuldeiser pas na de “normale” schuldeisers aan bod. Indien een onderneming die gefinancierd is met een achtergestelde lening failliet gaat, mogen overige financiers en bijvoorbeeld ook werknemers dus eerder aanspraak maken op hun gelden dan de verstrekker van de achtergestelde lening.

Activafinanciering

Activafinanciering is een manier om bedrijfsmiddelen aan te schaffen of te herfinancieren. Vormen van activafinanciering zijn financial lease, operational lease, huurkoop en herfinanciering van activa.

Alternatieve zakelijke financiering

In de financiële sector wordt onderscheid gemaakt tussen traditionele en alternatieve financiering. Traditionele financiering wordt door (groot)banken verstrekt. Alternatieve financiering omvat alle financiering die niet van banken afkomstig is. Sommige financieringsvormen kunnen zowel door banken als door alternatieve financiers verstrekt worden. Het gaat dus niet zo zeer om het financiële product, maar meer om de verstrekker als we het hebben over traditionele versus alternatieve financiering.

Annuïteitenhypotheek

Een annuïteitenhypotheek is een manier om vastgoed te financieren. Bij een annuïteitenhypotheek blijft het bedrag dat je maandelijks aflost, bestaande uit rente en aflossing, altijd gelijk. Echter, de samenstelling hiervan verandert wel steeds, doordat de aflossing toeneemt en het rentebedrag afneemt. Aan het einde van de looptijd is de hypotheek volledig afgelost.

Annuïtaire lening

Een annuïtaire lening werkt volgens hetzelfde principe als een annuïteitenhypotheek. Het geleende bedrag los je af middels een vast maandbedrag, bestaande uit rente en aflossing. Gedurende de looptijd van de lening stijgt de aflossing en daalt de rente, net zo lang tot de lening volledig is afgelost.

APR

APR staat voor Annual Percentage Rate. Het percentage drukt de jaarlijkse kosten van een financiering uit, berekend over de gehele looptijd. Hierin worden alle kosten voor de financiering meegenomen.

B

Bedrijfsactiva

Met bedrijfsactiva of bedrijfsmiddelen bedoelen we vastgoed, machines, voertuigen of andere waardevolle fysieke bezitten van een onderneming.

Bedrijfskrediet

Een bedrijfskrediet, ook wel flexibel krediet genoemd, is een zakelijke financiering die door een onderneming wordt afgesloten bij een kredietverstrekker. De onderneming ontvangt een vooraf bepaald maximum aan kredietruimte, en betaalt rente aan de kredietverstrekker over het gebruikte deel.

BTW

Afkorting van Belasting Toegevoegde Waarde, de belasting die je over omzet betaalt.

Business Finance Specialist

Een Business Finance Specialist bij Funding Options is een gespecialiseerde collega die het eerste aanspreekpunt is bij financieringsvraagstukken. Onze Business Finance Specialisten begeleiden het proces van financieringsaanvraag tot uitbetaling.

Business plan

Een business plan, ook wel ondernemingsplan genoemd, omvat de plannen voor het opzetten van een (nieuwe) onderneming, met hierin ten minste een prognose, kosten-batenanalyse, marktverkenning en een financieel plan.

Buy-in / buy-out

Buy-ins en buy-outs zijn termen die gebruikt worden in bedrijfsovernametrajecten. Bij een management buy-in neemt (een deel van) het management van de overnemende partij de leiding binnen het overgenomen bedrijf op zich. Bij een management buy-out neemt het zittende management van een bedrijf (een deel van) de aandelen over.

C

Cashflow

Met cashflow of kasstromen bedoelen we de liquide middelen die in en uit een organisatie stromen.

Crowdfunding

Crowdfunding is een manier om financiering op te halen bij verschillende individuele investeerders. Dit kunnen particuliere en/of institutionele investeerders zijn, die allemaal een deel van de financiering inbrengen en hier rente over ontvangen. De financieringsaanvraag en investeringen lopen via een crowdfundplatform dat in het proces kan bemiddelen.

Coronasteun

Onder coronasteun verstaan we alle steunmaatregelen die de Nederlandse overheid toekent aan bedrijven en/of particulieren die financieel geraakt zijn door de coronacrisis.

Corporate Finance

Corporate Finance betreft het optimaliseren van de waarde van een bedrijf door middel van strategische financiële planning. Een Corporate Finance specialist houdt zich onder meer bezig met het aantrekken en inrichten van kapitaal en het maken van investeringsbesluiten.

Cryptocurrency

Crypto currencies (zoals Bitcoin, Ripple en Litecoin) zijn digitale valuta. Ze kunnen door middel van beveiligde technologie gebruikt worden om betalingen te verrichten. Crypto currencies worden veelal aangekocht door investeerders die hieruit winst verwachten te behalen.

cryptocurrency

D

Debt financiering

Met debt financiering wordt financiering middels vreemd vermogen bedoeld. Debt financiering brengt verplichtingen met zich mee voor zowel de verstrekker als de ontvanger van de financiering, welke doorgaans worden vastgelegd in een contract.

Debt ratio

Debt is het Engelse woord voor schuld. De debt ratio van een onderneming geeft aan in hoeverre de totale bezittingen bestaan uit vreemd vermogen.

Direct lending

Via direct lending leen je direct geld van een financier, zonder tussenkomst van een intermediair.

Drawdown

Drawdown is de Engelse term voor “opname”, waarmee we het opnemen van een bedrag uit een kredietfaciliteit bedoelen.

E

E-commerce financiering

Een type financiering specifiek gericht op het financieren van webwinkels of andere soorten e-commerce ondernemingen.

Eigen inbreng

Bij bepaalde financieringsvormen is het verplicht een deel van je eigen geld bij te leggen. Dit wordt ook wel eigen inbreng genoemd.

Eigen vermogen / Equity

Het eigen vermogen van een onderneming is al het kapitaal dat geen bezit of schuld is. Dit kapitaal kan worden uitbetaald aan de aandeelhouders van een onderneming, indien het bezit geliquideerd wordt.

Export financiering

Financiering specifiek bedoeld om exportbedrijven te financieren. Wordt ook wel handelsfinanciering genoemd.

F

Factoring

Factoring, ook wel factuurfinanciering is een vorm van debiteurenfinanciering, waarbij je als onderneming één of meerdere facturen verkoopt aan een factoringmaatschappij. De factoraar betaalt jouw facturen op voorhand uit en ontvangt hiervoor een vergoeding.

Financial lease

Financial lease is een vorm van zakelijk leasen, waarbij je een bedrijfsmiddel zoals een pand, voertuig of machine op afbetaling koopt van een kredietverstrekker. Bij financial lease wordt jouw onderneming direct eigenaar van het huurobject en mag je het dus ook op je balans zetten.

Fintech

Een samentrekking van de woorden Finance en Technology. Over het algemeen bedoelen we hier bedrijven mee die technologie inzetten binnen de financiële dienstverlening, met als doel het versnellen van processen en het verbeteren van dienstverlening.

Funding Cloud (™)

Funding Cloud (™) is een technologische innovatie van Funding Options. De technologie vormt de kracht achter een two-sided market place die ondernemers, financiers en intermediairs met elkaar verbindt. Op deze manier faciliteert Funding Cloud snelle, accurate en veilige toegang tot financiering op grote schaal.

G

Garantstelling

Een garantstelling kan als vereiste vanuit een kredietverstrekker door een onderneming worden afgegeven voor een zakelijke financiering. Het houdt in dat de financiering door de garantsteller wordt overgenomen in het geval van wanbetaling of faillissement. Een garantstelling is dus een extra zekerheid voor een kredietverstrekker.

Green Finance

Green Finance is financiering die wordt ingezet voor initiatieven met betrekking tot duurzaamheid en milieu. Financieringsdoelen achter Green Finance kunnen bijvoorbeeld te maken hebben met de ontwikkeling van groene energie of het verminderen van uitstoot.

Groeifinanciering

Financiering die wordt ingezet voor de groei van een onderneming. Dit kan breed geïnterpreteerd worden; groei kan immers op vele manieren bereikt worden. Een voorbeeld van groeifinanciering is een lening die wordt ingezet om het personeelsbestand van een onderneming uit te breiden, met als resultaat een omzetstijging.

Groeifinanciering

H

Herfinanciering

Middels herfinanciering vervang je een bestaande schuldverplichting (zoals een lening) door een andere schuldverplichting. Doorgaans doe je dit tegen betere voorwaarden.

Huurkoop

Een manier om bedrijfsmiddelen te financieren, waarbij je het bedrijfsmiddel (bijvoorbeeld een pand) gedurende een vooraf bepaalde periode huurt van een kredietverstrekker. Na afloop van het huurkoopcontract ben je verplicht het bedrijfsmiddel over te nemen en wordt jouw onderneming juridisch en economisch eigenaar van het object.

Handelskrediet

Financiering die wordt ingezet voor het importeren of exporteren van goederen.

I

Importfinanciering

Importfinanciering is een manier om inkopen uit het buitenland voor te financieren. De financiering los je af met de inkomsten uit de verkochte goederen.

Inflatie

Inflatie is een stijging van het algemene prijspeil in een land. De waarde van het geld wordt bepaald aan de hand van het aantal producten dat je ervoor kunt kopen.

Investeringsfinanciering

Financiering die wordt gebruikt voor korte- of langetermijninvesteringen, zoals het inkopen van voorraad, het aanschaffen van materieel of het aannemen van personeel.

Invoice discounting

Een vorm van factoring waarbij je klanten een korting biedt op hun facturen, indien deze op tijd betaald worden. Hiermee kun je - zeker in het geval van lange betalingstermijnen - op relatief eenvoudige wijze omzet naar voren halen.

Invoice finance

Middels invoice finance maak je kapitaal vrij uit debiteuren, door je facturen (met een korting) door te verkopen aan een factoringmaatschappij. De factoraar betaalt jouw facturen direct uit, waardoor je de betalingstermijnen van je klanten aan jouw kant verkort.

J

Jaaropgave

Een jaaropgave bevat alle loongegevens van een werknemer van een heel jaar. Gegevens zoals loonheffingskorting en arbeidskorting worden hierop vermeld. Een jaaropgave wordt door de Belastingdienst gebruikt bij het verwerken van je aangifte inkomstenbelasting.

Jaarrekening

Een jaarrekening of financieel jaarverslag bevat alle zakelijke financiële gegevens van het afgelopen jaar. De jaarrekening bevat op zijn minst een balans en een winst- en verliesrekening.

K

Korte termijn financiering

Financiering die wordt ingezet voor een tijdelijke overbrugging of voor korte termijn investeringsdoelen, zoals het inkopen van voorraad, het betalen van rekeningen of het aannemen van vakantiekrachten. Korte termijn financiering heeft meestal een looptijd van 1 tot 24 maanden en wordt dus op korte termijn weer afgelost.

Kredietbeoordeling

De analyse die een kredietverstrekker uitvoert om tot een conclusie te komen met betrekking tot je kredietwaardigheid. In een kredietbeoordeling worden vaak historische bedrijfsactiviteiten, uitstaande schulden, klantenportfolio en risicoprofiel meegenomen.

L

Lange termijn financiering

Financiering die wordt ingezet voor langetermijnprojecten of -investeringen. Een lange termijn financiering kan een looptijd van 1 tot 10 jaar hebben en wordt voornamelijk ingezet voor grote investeringen, zoals een bedrijfspand.

Lease

Zakelijk leasen is een manier om bedrijfsmiddelen te financieren zonder een groot deel aan eigen inbreng. Je kunt middels financial of operational lease bijvoorbeeld machines of voertuigen kopen op afbetaling van een kredietverstrekker.

Leaseback

Een ‘sale-en-leaseback’ is een vorm van leasing, waarbij je bedrijfsmiddelen die reeds in je bezit zijn, verkoopt aan een leasemaatschappij en daarna onmiddellijk terug least. Dit is een manier om met terugwerkende kracht cash te genereren uit je bedrijfsmiddelen.

Lening met onderpand

Een lening met onderpand, oftewel een verzekerde lening, is een financiering waarbij de kredietverstrekker een vorm van zekerheden vraagt. Dit kan - maar hoeft niet noodzakelijkerwijs - een pand zijn; een onderpand kan ook uit voorraad bestaan. Indien de onderneming niet aan de betalingsverplichtingen kan voldoen, heeft een kredietverstrekker het recht beslag te leggen op het onderpand. Zo wordt het risico voor de kredietverstrekker kleiner.

Lening zonder onderpand

Een lening waarbij de kredietverstrekker geen onderpand vraagt, ook wel een onverzekerde lening. Het risico voor de kredietverstrekker wordt hiermee groter, waardoor de voorwaarden en eisen voor de financiering doorgaans ook strenger zijn.

Lineaire hypotheek

Een lineaire hypotheek is een vorm van vastgoedfinanciering. Het aflosbedrag blijft elke termijn gelijk, maar het bedrag waarover je rente betaalt daalt met iedere termijn. Daardoor dalen ook je bruto maandlasten met het vorderen van de looptijd.

Lineaire lening

Een lineaire lening is een financiering met dezelfde structuur als een lineaire hypotheek. Het financieringsdoel is echter meestal geen vastgoed, maar kan bijvoorbeeld een overname of verbouwing zijn.

Liquiditeit

Deze term verwijst naar de snelheid waarmee een bedrijf haar activa om kan zetten in cash. Hieronder vallen bedrijfsmiddelen zoals vastgoed en machines, maar ook voorraden en debiteuren.

Loan-to-value (LTV)

Loan-to-value is een term die je tegenkomt bij vastgoedfinancieringen. Het is het percentage waarin de leensom wordt afgezet tegen de waarde van het onderpand. Hoe lager dit percentage, hoe meer zekerheid er is dat de lening kan worden terug betaald.

hypotheek

M

Mezzanine financiering

Een vorm van achtergestelde leningen. Mezzanine financieringen zijn vaak onverzekerd, en vanwege het risicovolle karakter doorgaans een stuk duurder dan een gemiddeld krediet.

Microkrediet

Een microkrediet is een kleine financiering die doorgaans wordt verstrekt aan starters of andere kleine ondernemingen.

N

Negatief eigen vermogen

Een negatief eigen vermogen kan ontstaan wanneer de uitstroom van kapitaal bij een onderneming groter is dan de instroom. Het hoeft geen beslissende factor te zijn in het al dan niet verkrijgen van een financiering, zolang aangetoond kan worden dat er een positieve trend binnen de onderneming te zien is.

Nettowinst

Nettowinst is de brutowinst minus bedrijfskosten.

O

Onderhandse lening

Bij een onderhandse lening wordt direct geld geleend van bijvoorbeeld vrienden of familie, zonder tussenkomst van een bank. Een onderhandse lening kan een aanvulling of vervanging zijn op andere financieringen.

Onderpand

Een onderpand is een vorm van zekerheid achter een financiering. Het kan letterlijk een pand zijn, maar onderpand kan ook verstrekt worden in de vorm van een garantie of borgstelling. Een verzekerde financiering is minder risico voor de kredietverstrekker.

Open banking

Open Banking houdt in dat gebruikers hun data openstellen voor betrouwbare partijen, zoals financiële instellingen. Met toestemming van de gebruiker kunnen deze partijen onderling financiële gegevens uitwisselen, wat de ervaring en het gebruiksgemak voor klanten moet bevorderen. Het idee achter Open Banking is dat het de financiële sector in staat moet stellen om sneller nieuwe ontwikkelingen en functionaliteiten door te voeren.

Operational lease

Operational lease is een manier om bedrijfsmiddelen op afbetaling te kopen van een kredietverstrekker. Deze vorm van leasing wordt vaak ingezet voor een deel van de economische levensduur van een bedrijfsmiddel, zoals een machine. Het risico voor slijtage en reparatie blijft meestal bij de kredietverstrekker.

Overbruggingskrediet

Financiering die bedoeld is om een tijdelijke krapte in de liquiditeit te overbruggen, zoals bij ondernemingen die veel seizoensfluctuatie ervaren. Overbruggingskrediet in de hypotheeksector is bedoeld om het gat tussen aankoop en verkoop van een woning te overbruggen.

Overdrachtsbelasting

Een belasting die geheven wordt bij de overdracht van onroerend goed, zoals een woning. In 2021 veranderden de tarieven voor overdrachtsbelasting voor bedrijfspanden, commerciële woningen en andere commerciële of zakelijke vastgoedobjecten. Het tarief steeg hierbij van 6% naar 8%.

Overkreditering

Overkreditering vindt plaats wanneer een kredietverstrekker meer schuld aan een onderneming verstrekt dan deze kan dragen. Het kan resulteren in verzaking van de betalingsverplichtingen, omdat de aflossingsdruk te hoog is voor de onderneming aan welke het krediet is verstrekt.

Overnamefinanciering

Financiering die bedoeld is om een bedrijfsovername geheel of deels te financieren. Er zijn verschillende financieringsvormen die geschikt zijn voor het financieren van overnames, waaronder achtergestelde leningen, private investeerders en alternatieve financiering.

P

Peer-to-peer krediet

Peer-to-peer krediet wordt verstrekt door een groot aantal private investeerders die in een onderneming of project willen investeren. Iedere individuele investeerder ontvangt rente op zijn investering. De financiering wordt vaak gefaciliteerd, maar dus niet verstrekt, door een peer-to-peer-platform.

Pin financiering

Pin financiering is een manier om toekomstige omzet uit pin-betalingen of online betalingen naar voren te halen, middels een voorschot van een kredietverstrekker. De kredietverstrekker int vervolgens een deel van de pin-betalingen of online betalingen terug om de financiering af te lossen.

Private investeerder

Een investeerder die niet gekoppeld is, of werkt voor, een kredietverstrekker of intermediair. Een voorbeeld van private investeerders zijn business angels.

Prognoses

Inschattingen over de toekomstige financiële prestaties van een bedrijf. Bij bepaalde financieringsaanvragen worden prognoses opgevraagd vanuit de kredietverstrekker.

Publieke financiering

Financiering zoals subsidies en tegemoetkomingen die door centrale en decentrale overheidsorganen wordt verstrekt. Iedere onderneming die in aanmerking komt, kan publieke financiering aanvragen.

R

Rekening courant krediet

Een rekening courant is een zakelijke rekening waarop roodstand mogelijk is. Een flexibel rekening courant krediet is dus in feite een krediet op de zakelijke rekening, waaruit rekeninghouders opnames kunnen doen. Over de roodstand wordt rente betaald.

Resultatenrekening

Een resultatenrekening, ook wel winst- en verliesrekening genoemd, bevat alle informatie over de inkomsten en uitgaven van een onderneming over het afgelopen jaar. Naar aanleiding van de gegevens in de resultatenrekening is zichtbaar of de onderneming winst of verlies heeft gedraaid.

S

Startersfinanciering

Financiering die expliciet bedoeld is om startende ondernemingen te financieren. Startersfinanciering kan zowel verstrekt worden aan beginnende bedrijven als aan bedrijven die al enkele maanden actief zijn.

Stornering

Het terugboeken van een vordering op de rekening, bijvoorbeeld door een foutieve afschrijving of wegens cashflowproblemen.

U

Unicorn

Met de term “unicorn” worden startups bedoeld die op minimaal 1 miljard dollar gewaardeerd worden. Een bekende Nederlandse unicorn is Adyen.

unicorn business

V

Vastgoedfinanciering

Financiering die geschikt is om commercieel vastgoed, zoals een bedrijfspand, te financieren.

VAT

Afkorting voor Value Added Tax; de Engelse vertaling voor Belasting Toegevoegde Waarde (BTW).

Venture capital

Venture capital, of durfkapitaal, is financiering die door investeerders verstrekt wordt aan (meestal) startende bedrijven, vaak met een hoger risico. De venture capitalist krijgt in ruil voor de financiering vaak aandelen in de onderneming.

Voorraadfinanciering

Een meestal kortlopende financiering bedoeld om voorraden aan te schaffen. Met de verkoop van de voorraad worden inkomsten gegenereerd waarmee de financiering kan worden afgelost.

W

Werkkapitaalfinanciering

Financiering die bedoeld is om een (tijdelijke) krapte in het werkkapitaal van een onderneming op te vangen. Een krapte in het werkkapitaal kan bijvoorbeeld ontstaan door een laagseizoen, een grote investering of door lange betalingstermijnen van debiteuren.

Webwinkel financiering

Financiering die wordt ingezet door webshops en andere e-commerce ondernemingen, bijvoorbeeld om voorraad in te kopen of een campagne te financieren.

Z

Zakelijk krediet

Krediet dat aan ondernemingen wordt verstrekt om een bedrijf op te zetten, investeringen te doen of cashflow te managen. Over het krediet wordt rente betaald.

Zekerheden

Zekerheden zijn een manier om het risico bij het verstrekken van een financiering te verlagen voor een kredietverstrekker. Een financier kan een onderneming om zekerheden vragen in de vorm van een onderpand, een garantstelling of borgstelling bij het afsluiten van een financiering. Indien de onderneming niet aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen, kan de financier aanspraak maken op de verstrekte zekerheden. Daarmee wordt het risico op verlies van de verstrekte gelden lager.

Zwaar materieel

Grote bedrijfsmiddelen zoals voertuigen en grote machines. Denk hierbij bijvoorbeeld aan landbouwmachines, bouwwerktuigen en voertuigen voor zwaar transport.

Op zoek naar financiering? Ontdek binnen enkele minuten wat je mogelijkheden zijn.

Aanvraag starten

Funding Options

Funding Options

Editorial team

Subscribe to our newsletter today

Sign up for the best of Funding Options sent straight to your inbox.